Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 67 / 16.02.2021г.

ЗАПОВЕД
№ 67/16.02.2021г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането (включително разделното), транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на община Белово Раздел 11 чл.7, т.10, относно предстоящите СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ / Поклади / – на 14 Март 2021г., с оглед спазване на местните празници при запалване на традиционните огньове,

ЗАБРАНЯВАМ:

Изгарянето на всякакви видове отпадъци (излезли от употреба автомобилни гуми), освен в случайте, когато изгарянето се извършва в специализирани съоръжения за експлоатация, на които са издадени съответните разрешителни документи по чл.35 от ЗУО.

За традиционните огньове да се използва дървесна маса и дървесни отпадъци.

Съгласно чл.7, т.10 от Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането (включително разделното), транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на община Белово, нарушителите подлежат на санкции – съгл. Раздел 12, чл.64,ал.3 физическите лица, които нерегламентирано изгарят или извършват друга форма на нерегламентирано третиране на отпадъци се наказват с глоба от 2000 – 3500лв., а съгласно чл.65, ал.1, т.2 юридическите лица се наказват с глоба от 1400 – 4000лв.

Заповедта да се сведе до знанието на кметовете на всяко населено място и тяхното население.

Контрол по заповедта възлагам на Цветозара Блажева – Секретар на Община Белово

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Заповед № 67/16.02.2021г./ 19.02.2021г. – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/