Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 251/04.11.2019г.

ЗАПОВЕД
№ РД-251 / 04.11.2019г

Във връзка с обявяването на резултатите от произведените избори за общински съдетници, кметове на община и кметове на кметства и на основание чл.23, ал.1,2 и 3, във връзка с чл.30, ал.1, чл.38, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията.

З А П О В Я Д В А М:

Свиквам Първо заседание на Общинския съвет на Община Белово при дневен ред с единствена точка: Избори на Председател на Общинския съвет.

Заседанието да се проведе на 05.11.2019г., от 16:00 часа, в Заседателната зала на Общинския съвет на Община Белово.

Преди наалото на заседанието новоизбраните общински съветници и кметове да положат клетва по чл.32, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, като удостоверят полагането на клетвата си с подписване на клетвен лист.

Настоящата заповед да се връчи на Временно изпълняващия длъжността Кмет на Община Белово за сведение на необходимата организация по известяване на новоизбраните общински съветници и кметове за часа и мястото на полагане на клетвата и провеждане на първото заседание на Общински съвет, както и воденето на протокол на заседанието и осигуряване на необходимите материали за произвеждане на таен избор на Председател на Общински съвет по реда и при условията на чл.24,ал.1 на ЗМСМА.

Заповедта да се сведе и до знанието на Председателя на ОИК – Белово по електронна поща и да се разгласи на населението на общината с полана за присъствие чрез публикуване на електронните страници на Общинската администрация и Община Белово и окачване на таблата им за съобщения.

Стефан Мирев
Областен Управител

Документи:

Заповед № 251/04.11.2019г. / – Изтегли