Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

За вас работодатели – Дирекция „Бюро по труда“ – Септември провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Септември уведомява работодателите от общините Септември  и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през октомври 2016 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
•    безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1) – свободни средства – 25911,20 лв.;
•    безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) – свободни средства – 3712,40 лв.;
•    безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) – свободни средства – 2438,12 лв.;
•    за стажуване  безработни лица до 29-годишна възраст – (чл. 41 от ЗНЗ) – свободни средства – 2336,22 лв.;
•    за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл 41а, ал. 4 от ЗНЗ) – свободни средства – 2885,81 лв.;
•    за стажуване безработни лица, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, което няма трудов стаж по тази професия – (чл. 46 от ЗНЗ) – свободни средства – 2281,55 лв.;
•    безработни лица за обучение чрез работа (дуално обучение) чл. 46а от ЗНЗ – свободни средства – 4689,35 лв.;
•    безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 2256,40 лв.;
•    безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ) – свободни средства – 2469,50 лв.;
•    безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 4862,30 лв.;
•    безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 2438,15 лв.;
•    безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ) – свободни средства – 2354,80 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
•    работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1) – свободни средства – 469,29 лв.;

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 24 октомври 2016г. (в периода от 25 октомври до 2 ноември 2016 г., включително).

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Септември, както и на тел.  03561/20-56

 

Документи:

Обява / 25.10.2016 г. / – Изтегли