Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Оперативна програма „Осигуряване на топъл обяд“

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС,ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“

        Общината стартира прием на документи за предоставяне на топъл обяд по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027

       Община Белово подаде проектно предложение, с което ще кандидатства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ B605SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд ллюс(ПХОМП ЕСФ+) за предоставяне на топъл обяд. Разходите по процедурата са допустими от 03.10.2022 г. до 30.09.2025г.

      В изпълнение на изискванията по проекта започва прием на Заявления на кандидати за потребители от град Белово и населените места на общината 220 лица, желаещи да получават топъл обяд. Допустими целеви групи:

  • лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  • лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
  • лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  • лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  • скитащи и бездомни лица;
  • лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1,т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

           За периода на осъществяване на проекта топъл обяд ще се предоставя/ супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт/ в работните дни от съответния месец за представителите на целевите групи по програмата.

Кандидатите следва да подадат следните документи: заявление-декларация /по образец/ и декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /по образец/.

          Желаещите да ползват услугата следва да подадат необходимите документи сградата на общинска администрация     Белово, град Белово, ул.Орфей №4А, ет.2, стая 105 и в кметствата на всички населени места.

Подаването на документи започва от 21.09.2022г,, като процедурата за прием на документи продължава през целия период на проекта.

           Установяването на правоимащите лица се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“-Септември,

           Допълнителна информация на телефон 03581/2773 – вътр.105 и 0899589583 – Ръководител проект.

20.09.2022г.


Проект: Оперативна програма „Осигуряване на топъл обяд“

Финансираща програма/институция: „Оперативна програма за храни или основно материално подпомагане фонд за европейско подпомагане“, стартирала през 2015 година с с Договор №BG05FMOP001-3.002-0013-C01

Цели и очаквани резултати:

Оперативна програма за храни или основно материално подпомагане фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица ,„Осигуряване на топъл обяд“ в община Белово е стартирала през 2015 година с Договор №BG05FMOP001-3.002-0013-C01 с капацитет от 70 потребители.

По настояване на кмета на община Белово – инж. Костадин Варев постепенно се обхващат все повече потребители. Към настоящият момент 16.01.2019г. капацитетът вече е 250 лица потребители на проекта. Община Белово е сред общините, които се стремят да предоставят тази услуга на максимален брой свои граждани.

В проекта са включени лица от: гр.Белово, с.Голямо Белово, кв.Малко Белово, с.Момина Клисура, с.Сестримо, с.Габровица, с.Дъбравите, с.Мененкьово и с.Аканджиево.

Изготвя се меню и рецепти за всеки ден, храната е качествена и се приготвя ежедневно от работещите в звено „Домашен социален патронаж“ Менюто за всеки ден се състои от: супа, основно ястие, десерт и хляб.

Звено,“Домашен социален патронаж,“ приготвя и предоставя храна на на самотноживеещи възрастни хора в община Белово, както и ежедневно се приготвя храна за хората настанени в Дома за възрастни хора в село Дъбравите.

Грижата за хората е сред приоритетите на общината през последните 4 години.

https://www.livechatalternative.com/