Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обявяване по реда на чл.62а от Закона за водите на съобщение за окриване на процедура за изменение на разрешителното за водовземане

Министъра на околната среда и водите, на основание чл.72, ал.1,т.2 и чл.75,ал.1 във връзка с чл.52,ал.1,т.1,буква "a" от Закона за водите и чл.49, ал.2 от Наредбата за ползването на повърхностните води обявява, че започва процедура за изменение на раздел "Лимит на ползваната вода" от Разрешително №1280/05.11.2002 г. (за водовземане от повърхностен воден обект – язовир "Белмекен", с цели на водовземане – питейно-битово водоснабдяване, промишлено водоснабдяване и охлаждане), както следва:

1. В раздел "Лимит на ползваната вода" текстът
"До 4955906 м³/годишно
– До 200750 м³ / годишно (до 550 м³/ден) – за питейно-битови нужди;
– До 2500000 м³ / годишно (до 6849 м³/ден) – за охлаждане;
– До 2555156 м³ / годишно (до 6187 м³/ден) – за промишлени цели;"
се заменя с:
"До 1 200 000 м³/годишно (до 3288м³/ден):
– До 73 000 м³ / годишно (до 200 м³/ден) – за питейно-битово водоснабдяване;
– До 667 000 м³ / годишно (до 1828 м³/ден) – за охлаждане;
– До 460 000 м³ / годишно (до 1260 м³/ден) – за промишлено водоснабдяване;"

Изменение на разрешителното се извършва при спазване на следните условия:
– Водовземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
– Използваният воден обем да се измерва с монтирани водомерни устройства, отговарящи на изискванията за Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /ДВ, бр.98/2003г.;

Съгласно разпоредбата на чл.64 от Закона за водите, 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението в община Белово, публикувано и на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното и/или да предложат условия, при които да бъде издадено решението за изменение на разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения и/или възражения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция "Управление на водите", отдел "Управление на риска от наводнения".

НЕНО ДИМОВ
Министър на околната среда и водите

Документи:

Съобщение / 17.01.2019 г. / – Изтегли