Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарно проучване: „Мярка 8.1. Залесяване и създаване на горски масиви“

Пазарно проучване:
Община Белово, ЕИК: 000 351 558
със седалище и адрес за кореспонденция: град Белово, ул. Орфей 4а

представлявано от Костадин Варев – кмет,
телефон за контакти: 03581 2770, ел.поща kmet @ belovo.eu

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл.44 от ЗОП – "Пазарни консултации"

Изх.номер: РОП-144/03.07.2020г.

Уважаеми дами и господа, Във връзка с подготовка на проектно предложение за кандидатстване по процедура МЯРКА 8.1. ЗАЛЕСЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ГОРСКИ МАСИВИ и чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет:

– за консултантски услуги по подготовка на проектно предложение до 1% от допустимите разходи по проекта – до 5850,00 лева с ДДС;
– за консултантски услуги по управление на проекта до 1% от допустимите разходи по проекта – до 5850,00 лв. с ДДС;

– за изготвяне на технологичен план – съгласно формулата за определяне на стандартните разходи за изготвяне на технологичен план – до 11700,00 лева с ДДС;

Техническа спецификация, изисквания на мярката:

Залесяването има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието, цели се да се предвиждат мерки за залесяване с местни дървесни видове на изоставени и необработваеми земеделски земи, ерозирали и застрашени от ерозия територии извън горските територии:

Бенефициенти

– Община Белово

Допустими разходи

– Изготване на технологичен план за залесяване;
– Почвоподготовка;
– Закупуване на залесителни материали;
– Транспорт и временно съхранение на залесителния материал;
– Разходи за труд при залесяване;
– Третиране на фиданките с необходимите предпазни и защитни материали;
– Ограждане на залесената територия (където това е необходимо);
– Поплване (презасяване или презасаждане);
– Отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години след залесяването;
– Залесяванията трябва да се извършват съгласно Закона за горските и свързаните с него подзаконови нормативни актове;
– Избраните дървесни видове за залесяване трябва да отговарят на типа на месторастене;

I. Срок за получаване на оферта: до 15.07.2020г. до 17.00 часа.

II. Прогнозна стойност: съгласно поканата;

III. Вашата оферта трябва задължително да съдържа:

1. Пълно наименование на оферента, седалище и адрес на управление, информация за контакт – телефон, факс, емейл, интернет страница;
2. Дата на издаване на офертата;
3. Предложение, съответстващо на техническата спецификация на Възложителя, посочена в настоящото запитване;
4. Крайна цена с включен ДДС. Ако оферента е регистрирано лице по ЗДДС той посочва за всички позиции единична цена без вкл.ДДС, единична цена с вкл. ДДС и обща стойност без вкл. ДДС и обща стойност с вкл. ДДС;
5. Срок на валидност на офертата. Офертата следва да бъде със срок на валидност не по-алко от 12 /дванадесет/ месеца;
6. Подпис и печат на представляващия оферента или на нотариално упълномощен от него представител. В случай на полагане на подпис от лице, различно от представляващия организацията се прилага към офертата копие на нотариално заверено пълномощно за представителството.

Моля, офертата да бъде предоставена в оригинал и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена.

Да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена на с обратна разписка на посочения адрес.

Кмет на Община Белово
Инж. Костадин Варев

Документи:

Пазарно проучване / 05.07.2020г. / – Изтегли