Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Покана за участие в еднодневна информационна среща свързана с подготовката на проекти по мярка 6.4.1

П О К А Н А

за участие в еднодневна информационна среща,
свързана с подготовка на проекти по мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград -процедура № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ "Белово, Септември, Велинград" – мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Ви каним да вземете участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе на 19.04.2019 г. в град Белово Малка заседателна зала на НЧ "Св.Св.Кирил и Методий -1927" от 10.30 ч.На срещата ще бъде представена възможността за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград- мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектното предложение, допустимост на дейности, разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка.

05.04.2019 г.
гр. Белово

Мария Иванова Тодорова-Митова
Изпълнителен директор
на МИГ "Белово,Септември, Велинград"

Документи:

Покана / 05.04.2019г. / – Изтегли