Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение относно процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река „Яденица“

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА БЕЛОВО
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Приложено изпращаме Ви СЪОБЩЕНИЕ, съгласно чл.62а, ал.(1) и (2) от Закона за водите, за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река "Яденица" с цел – "изграждане на нови съоръжения и реконструкция на съоръжения за защита от вредното въздействие на водите" ("корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени по коритото на р.Яденица") в землището на град Белово и с. Голямо Белово, община Белово, обл. Пазарджик, съгласно чл.46, ал.1,т.1, нуква "г" от ЗВ.

Съгласно чл.62а, ал.(3) от Закона за водите (обн, ДВ, бр.67/1999г. изм. ДВ.бр.65/2006г.) е необходимо да направите публично обявяване, като поставите СЪОБЩЕНИЕТО на определените за това места в общината и ни уведомите писмено за точната дата на обявяването.

Искания и възражения по смисъла на чл.64. ал.(1), т.2 и т.3 от Закона за водите от заинтересованите лица насочвайте на адрес:

гр. Пловдив
ул. Янко Сакъзов 35
басейнова дирекция ИБР – Пловдив

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция "Източно беломорски район"

Документи:

Съобщение / 03.02.2020г. / – Изтегли