Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 116Б / 23.03.2020г.

ЗАПОВЕД
№ 116Б / 23.03.2020г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.194,ал.1, 2 и 3 от ЗУТ, подписано споразумение между община Белово и МРРБ, изпратено писмо до собственик на УПИ XXIX-138, кв. 18 на с.Габровица и във връзка с реализация на проект "Неотложно аварийно укрепване на свлачище в кв.17 и кв.18 с.Габровица"

НАРЕЖДАМ:

Собственикът на УПИ XXIX-138, кв.18 на с.Габровица – Александър Марков Райнов да осигури свободен достъп за извършване на неотложно аварийно-строителни укрепителни дейности, като съгласно проекта се изгражда стена 4 и част от стена 3, заедно с предвидени дренажни шахти в имота.

На собственика е изпратено писмо с изх.№ ЕХП-109/09.03.2020г. с което е поканен да предостави безвъзмездно право на строеж на община Белово, като същото се върна като неполучено, съгласно обратна разписка.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица, като се публикува на сайта на община Белово и информационното табло на общината.

Съгласно чл.60 от АПК заповедта влиза в сила същият ден.

Съгласно чл.217,ал.1, т.8 от ЗУТ, оспорването на заповедта не спира нейното изпълнение.

Приложение:
Извадка от проекта с предвидени съоръжения.

ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Заповед № 116Б/23.03.2020г. / 04.06.2020г. / – Изтегли