Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение относно мерките и действията по време на извънредното положение

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., бе обнародван в "Държавен вестник" с дата 24.3.2020 г. Според предвиденото със закона се преустановява приемът на хартиен носител в приемните на ТП на НОИ – Пазарджик в гр. Пазарджик и гр. Велинград, считано от 24.03.2020 г. на следните документи:

– заявление-декларация за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО;

– заявление-декларация за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 230 и/или чл. 231 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

– декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица;

– заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за безработица, неполучено от починало лице;

– заявления за преизчисляване на лични пенсии, свързани с трудова дейност с придобит след пенсионирането осигурителен стаж и/или доход.

Заявления, жалби и други документи във връзка с паричните обезщетения, помощи и пенсии се подават по електронен път по реда на Закона на електронния документ и електронните удостоверителни услуги или с персонален идентификационен код, или чрез лицензиран пощенски оператор.

Заявления, жалби и други документи във връзка с паричните обезщетения, помощи и пенсии подадени от осигурените лица и пенсионерите до 14 дни след отмяната на извънредното положение в съответното териториално поделение на НОИ, се смятат за подадени в срок.

https://www.livechatalternative.com/