Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от Закона за устройство на територията на издадените разрешения за строеж през 2020 година

Пореден № Разрешение за строеж номер/дата Строеж/Обект Линк
1 2 3 4

1.

Разрешение за строеж № 1 от 08.01.2020г.

Допълващо застрояване "Пункт за изваряване на ракия" в УПИ-XII-1169 Кв.24 по плана на гр. Белово

Изтегли

2.

Разрешение за строеж № 2 от 15.01.2020г.

Преустройство на приемно-предавателна станция PAZ0043.A / Тандов/ с честотен обхват 900-1800Mhz на "А1 България" ЕАД, имот № 14163.34.101, с.Габровица, Община Белово, Област Пазарджик

Изтегли

3.

Разрешение за строеж № 3 от 21.01.2020г.

"Жилищна сграда" УПИ-XV-267, Кв.95, Кв. Малко Белово по плана на гр. Белово, Община Белово ПИ с идентификатор 03592.503.267

Изтегли

4.

Разрешение за строеж № 4 от 05.02.2020г.

Плътна ограда с височина до 2.2м по североизточната регулационна граница с УПИ-XXIII-28, разположена съгл.чл.48,ал.4 от ЗУТ изцяло в УПИ-XXII-29, Кв.87, по плана на гр. Белово, Община Белово

Изтегли

5.

Разрешение за строеж № 5 от 05.02.2020г.

Допълващо застрояване "Дървена стопанска сграда" – в УПИ-IX-146, Кв.18, по плана на с.Габровица, Община Белово

Изтегли

6.

Разрешение за строеж № 6 от 10.02.2020г.

Рехабилитация на ПАВЕЦ "ЧАЙРА" УПИ-II-29,30,44,46,47,48,49,50,51,60,62 "за нужди на ПАВЕЦ" Кв.4, Курорт Чайра, землище с. Сестримо, Община Белово

Изтегли

Заповед № 66 от 25.02.2020г.

Заповед № 66 за допълване разрешение за строеж № 6 от 10.02.2020г.

Изтегли

Заповед № 104 от 16.03.2020г.

Заповед № 104 за допълване разрешение за строеж № 6 от 10.02.2020г.

Изтегли

7.

Разрешение за строеж № 7 от 17.02.2020г.

"Преустройство на съществуваща МС/магазин хранителни стоки и магазин промишлени стоки/ в ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ" в УПИ-III-1060 "за търговия и услуги" Кв.20 по плана на гр. Белово, Община Белово

Изтегли

8.

Разрешение за строеж № 8 от 17.02.2020г.

"Укрепване на подпорна стена на част от ул."Яне Сандански" Кв.87, "Кв.Малко Белово" по плана на гр. Белово, Община Белово ПИ с идентификатор 03592.503.9546

Изтегли

Заповед № 65 от 24.02.2020г.

Заповед № 65 за допълване разрешение за строеж № 8 от 17.02.2020г.

Изтегли

9.

Разрешение за строеж № 9 от 19.02.2020г.

Преустройство на приемо-предавателна станция PAZ0039.A003 с честотен обхват 900-1800Mhz на "A1 България" ЕАД, имот № 66319.63.216, м."Свети Георги", с.Сестримо, Община Белово, Област Пазарджик

Изтегли

10.

Разрешение за строеж № 10 от 02.03.2020г.

Базова станция №3444 на "Теленор България" ЕАД находяща се в ПИ с идентификатор № 14163.34.101 по КККР с.Габровица, Община Белово

Изтегли

Заповед № 46 от 10.02.2020г.

Заповед № 46 за допълване разрешение за строеж № 11 от 19.05.2014г.

Изтегли