Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 26 / 21.01.2021г.

ЗАПОВЕД
№ 26 / 21.01.2021г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 124 и чл.125, ал. 2 от Закона за горите и във връзка с писмо с изх. № 06-00-5/12.01.2021г. на Директора на ТП "Държавно горско стопанство Белово" – гр. Белово

 

ЗАБРАНЯВАМ:

1. Пашата в горски територии на селскостопански животни без пастир;

2. Пашата в поройните и ерозираните горски територии, дендрариумите, одобрени и регистрираните източници за производство на горски репродуктивни материали в горските разсадници;

3. Пашата в горските култури и младите насаждения от семенен произход и в издънковите насаждения, докато достигнат височина 3м;

4. Пашата в горски територии, в които е започнало или е възможно естественото им възобновяване;

5. Нощната паша в горските територии;

6. Предложения на Директора на ТП ДГС Белово с изх. № 06-00-5/12.01.2021г. за горски територии – държавна собственост в обхвата на ТП ДГС Белово, в които е забранена пашата на селскостопански животни:

Документи:

Заповед № 26 / 21.01.2021г. / – Изтегли

 

https://www.livechatalternative.com/