Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

News

Приета е програмата за управление на общинска собственост

Общинският съвет в Белово прие единодушно програмата за 2011 година по изпълнението на стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост в региона за периода от 2008 до 2011 година. В програмата са включени всички имоти и обекти, които през следващите дванадесет месеца ще бъдат обявени за продажба и ще им се търси нов собственик. По закон ако даден парцел не фигурира в документа не може да се вади на тезгяха.

Ще се ремонтират улици в Клисура с 39 хиляди лева

Близо 39 хиляди лева са заложени в капиталовия списък на община Белово за ремонт на улици в село Момина клисура. С парите ще бъде извършена основна реконструкция на поне три отсечки в населеното място, обясни шефката на строителната дирекция към администрацията инж. Анелия Методиева. Финансите са осигурени от целевата субсидия от бюджета.

Центърът за деца с увреждания функционира от днес

Дневен център за деца с увреждания започна работа от днес в Белово. Той се помещава в източното крило на ОДЗ „Щурче“ и ще предоставя социална услуга за деца от 3 до 18 години от общините Белово и Септември.

Read More

Областният лобира за финансиране на проектите

Областният управител на Пазарджик Дончо Баксанов проведе втора открита приемна за граждани в Белово. Преди това губернаторът се срещна с кмета на общината Кузман Маринков. Градоначалникът го запозна с основните проблеми в общината, свързани преди всичко с придвижването на внесените проекти в различните министерства.

Read More

Кметът на Белово инициира среща на президента на фондация „Онлус пер Ветрен“ Енцио Клери с Областния управител на Пазарджик

На първа опознавателна среща областният управител на Пазарджик Дончо Баксанов се срещна с Президента на фондация“Онлус пер Ветрен“ Енцио Клери и Гастоне Пиазетин –член на управителния съвет на организацията.

Read More

Решения 2011 г.

Решение № Относно Файлове
Решение № 36/29.12.2011 г. Даване на съгласие за кандидатстване на община Белово пред фонд“Социална закрила“ с проект за довършване на Център за настаняване от семеен тип за лица с физически увреждания в с. Дъбравите, публикувано на 09.01.2012 г. Изтегли
Решение № 35/29.12.2011 г. Постъпило искане вх.№УТ-1298/01.11.2011г. от Севда Георгиева Вакарелска, Лиляна Георгиева Евдокимова и Иванка Георгиева Михайлова за ЧИ на ПУП-ПРЗ на УПИ І-„Спортна площадка” кв.17 по плана на с.Момина клисура, публикувано на 09.01.2012 г. Изтегли
Решение № 34/29.12.2011 г. Изменение на Решение №740 от 30.08.2011 г. на Общински съвет гр. Белово, публикувано на 09.01.2012 г. Изтегли
Решение № 33/29.12.2011 г. Преминаване на ОДЗ „Щурче” по системата на делегиран бюджет, публикувано на 09.01.2012 г. Изтегли
Решение № 32/29.12.2011 г. Дневен център за деца с увреждания да бъде делегирана от държавата дейност от 01.03.2012 година, с капацитет 24 деца, публикувано на 09.01.2012 г. Изтегли
Решение № 31/29.12.2011 г. Изменение на Наредбата за определянето и администратирането на местните такси и цени на услугите на територияна на Община Белово, публикувано на 09.01.2012 г. Изтегли
Решение № 30/29.12.2011 г. Такса за битови отпадъци за 2012 г., публикувано на 09.01.2012 г Изтегли
Решение № 29/29.12.2011 г. Актуализация на поименния списък на капиталовите разходи на община Белово за 2011 г., публикувано на 09.01.2012 г. Изтегли
Решение № 28/21.12.2011 г. Предложение за даване на съгласие Кметът на община Белово да представлява Общината за кандидатстване с проекти за устойчиво икономическо развитие, директно финансирани от Европейския съюз Изтегли
Решения от редовна сесия на 30.11.2011г. Изтегли
Решения от извънредна сесия на 18.11.2011г. Изтегли
Решения от извънредна сесия на 14.11.2011г. Изтегли
Решения от извънредна сесия на 09.11.2011г. Изтегли
Решения от редовна сесия на 29.09.2011г. Изтегли
Решения от редовна сесия на 30.08.2011г. Изтегли

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА БЕЛОВО, ВИ КАНИ НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА МЕМОРИАЛЕН ПАМЕТНИК

О Б Я В А

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА БЕЛОВО, ВИ КАНИ НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА МЕМОРИАЛЕН ПАМЕТНИК В ПАМЕТ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ БАЛКАНСКАТА,МЕЖДУСЪЮЗНИЧЕСКАТА, ПЪРВАТА И ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА – 130 ВОИНИ ОТ БЕЛОВСКИЯ РАЙОН

СЪБИТИЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 09.05.2014 ГОД.
/ПЕТЪК/ ОТ 11:00 ЧАСА,
В ГРАД БЕЛОВО-ГРАДИНКАТА НА
УЛ. ЧАВДАР ВОЙВОДА, КВ. РАЗСАДНИКА

ДАРЕНИЕ НА КНИГИ ЗА ЧИТАЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ

Читалищните библиотеки получиха дарение от книги. Инициативата е на „Вестникарска група България” – издател на вестниците „Труд” и „24 часа” и Съюза на народните читалища. Дарението се осъществи с помощта на община Белово. Получените книги са общо около 700 броя – художествена, справочна и енциклопедична литература, които ще обогатят фонда на читалищните библиотеки.

Read More

Покана

„МИГ – Белово, Септември, Велинград“ обявява ШЕСТИ ПРИЕМ на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в пeриода 2011-2013г. Мерки от Стратегията за местно развитие, с наличен бюджет за финансиране са :

Мярка Фиксирана обща сума, налична за подкрепа за периода на поканата
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ 143 137,80 лв. + остатък от предишни периоди на прием
Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ 90 000,00 лв. + остатък от предишни периоди на прием

 

1. Период на консултиране при подготовка на Заявленията за кандидатстване: От 25.02.2014 г. до 28.02.2014 г. в офиса на МИГ и по населени места по график изготвен от Изпълнителния директор на „МИГ- Белово, Септември, Велинград“.

2. Период на приемане на Заявленията за кандидатстване – от 01.03.2014 г. до 26.03.2014 г. до 16:30 часа включително.

3. Приемане и Регистриране на Заявления за кандидатстване ще се извършва на адрес: гр. Белово, ул. „Орфей“ № 4А, ет. 3 в офиса на МИГ (сградата на Община Белово). Телeфон за контакти: тел/факс 03581/37-31; Мария Тодорова – Изп. директор 0879/812 850; Даниела Салкина – експерт по прилагане СМР 0879/812 854; Стефка Кръстева – експерт по прилагане СМР 0879/812 852. По подробна информация за допустими бенефициенти, дейности, разходи и необходимата за кандидатстване документация по съответните мерки от Стратегията за местно развитие, както и графика за извършване на консултации са публикувани на адрес: http://www.migbsv.com